Πρόγραμμα λειτουργίας - Ειδικά θέματα λειτουργίας
     

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Η Καρδιολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς» λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΣΥ.

ΔΕΥΤΕΡΑ
-08.00-09.00 Συζήτηση όλων των Ιατρών και του Διευθυντή της Κλινικής για τα ενδιαφέροντα περιστατικά που απασχόλησαν τους εφημερεύοντες
-09.00-10.00 Ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Κλινικής από τους Επιμελητές, Ειδικευόμενους και Συνεργαζόμενους Ιατρούς
-10.00-11.00 Επίσκεψη του Διευθυντή με όλους τους Ιατρούς της Κλινικής στους θαλάμους του Τμήματος και της Μονάδας
-11.00-13.00 Ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Κλινικής από τους Επιμελητές, Ειδικευόμενους και Συνεργαζόμενους Ιατρούς
-13.00-14.00 Τακτική επιστημονική συγκέντρωση όλου του επιστημονικού δυναμικού της Κλινικής (ενδιαφέροντα περιστατικά, διαλέξεις για επίκαιρα θέματα, βιβλιογραφικές ενημερώσεις)
-14.00-15.00 Ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων της Κλινικής

ΤΡΙΤΗ
-08.00-09.00 Συζήτηση όλων των Ιατρών και του Διευθυντή της Κλινικής για τα ενδιαφέροντα περιστατικά που απασχόλησαν τους εφημερεύοντες
-09.00-10.00 Ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Κλινικής από τους Επιμελητές, Ειδικευόμενους και Συνεργαζόμενους Ιατρούς
-10.00-11.00 Επίσκεψη του Διευθυντή με όλους τους Ιατρούς της Κλινικής στους θαλάμους του Τμήματος και της Μονάδας
-11.00-15.00 Ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Κλινικής από τους Επιμελητές, Ειδικευόμενους και Συνεργαζόμενους Ιατρούς

ΤΕΤΑΡΤΗ
-08.00-09.00 Συζήτηση όλων των Ιατρών και του Διευθυντή της Κλινικής για τα ενδιαφέροντα περιστατικά που απασχόλησαν τους εφημερεύοντες
-09.00-10.00 Ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Κλινικής από τους Επιμελητές, Ειδικευόμενους και Συνεργαζόμενους Ιατρούς
-10.00-11.00 Επίσκεψη του Διευθυντή με όλους τους Ιατρούς της Κλινικής στους θαλάμους του Τμήματος και της Μονάδας
-11.00-15.00 Ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Κλινικής από τους Επιμελητές, Ειδικευόμενους και Συνεργαζόμενους Ιατρούς ή/και
-13.00-14.00 Έκτακτες επιστημονικές συγκεντρώσεις όλου του επιστημονικού δυναμικού της Κλινικής (κυρίως για παρουσιάσεις φαρμακευτικών σκευασμάτων)
-14.00-15.00 Ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων της Κλινικής

ΠΕΜΠΤΗ
-08.00-09.00 Συζήτηση όλων των Ιατρών και του Διευθυντή της Κλινικής για τα ενδιαφέροντα περιστατικά που απασχόλησαν τους εφημερεύοντες
-09.00-11.30 Ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Κλινικής από τους Επιμελητές, Ειδικευόμενους και Συνεργαζόμενους Ιατρούς
-11.30-12.30 Επίσκεψη του Διευθυντή με όλους τους Ιατρούς της Κλινικής στους θαλάμους του Τμήματος και της Μονάδας
-12.30-15.00 Ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων της Κλινικής

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
-08.00-09.00 Συζήτηση όλων των Ιατρών και του Διευθυντή της Κλινικής για τα ενδιαφέροντα περιστατικά που απασχόλησαν τους εφημερεύοντες
-09.00-10.00 Ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Κλινικής από τους Επιμελητές, Ειδικευόμενους και Συνεργαζόμενους Ιατρούς
-10.00-11.00 Επίσκεψη του Διευθυντή με όλους τους Ιατρούς της Κλινικής στους θαλάμους του Τμήματος και της Μονάδας
-11.00-15.00 Ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Κλινικής από τους Επιμελητές, Ειδικευόμενους και Συνεργαζόμενους Ιατρούς.

Επισημάνσεις
Την επομένη των γενικών εφημεριών της Κλινικής πραγματοποιείται επίσκεψη του Διευθυντή και όλων των Ιατρών τόσο στο Τμήμα όσο και στη Μονάδα Εμφραγμάτων.
Η καρδιολογική κάλυψη των άλλων Κλινικών και Τμημάτων του Νοσοκομείου παρέχεται από τους εκάστοτε εφημερεύοντες Ιατρούς της Κλινικής.
Η λειτουργία των αναπτυγμένων Εργαστηρίων - Εξωτερικών Τακτικών Ιατρείων των Αναίμακτων Τεχνικών της Κλινικής (Υπερήχων, Δοκιμασίας Κόπωσης, Μελέτης Ηλεκτροκαρδιογραφήματος, Μελέτης Αρτηριακής Πίεσης) καθορίζεται σε τετραμηνιαία βάση από το Διευθυντή και τους αντίστοιχα Υπεύθυνους Ειδικούς Καρδιολόγους των Εργαστηρίων.
Ο τρόπος λειτουργίας καθώς και το αντικείμενο των αναπτυγμένων Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων καθορίζεται σε ετήσια βάση από το Διευθυντή και τους Ειδικούς Καρδιολόγους της Κλινικής.
Ο τρόπος διεκπεραίωσης των πρωινών εφημεριών της Κλινικής επιλέγεται και επαναπροσδιορίζεται σε τακτική περιοδική βάση από το Διευθυντή και τους εκάστοτε υπεύθυνους Ειδικούς Καρδιολόγους.
Οι γενικές εφημερίες και η περιοδική πρωινή λειτουργία ΕΚΕΠΥ καλύπτονται μέσω μηνιαίου προγράμματος από τους Ειδικούς και Ειδικευόμενους ιατρούς της Κλινικής. Ο τρόπος διεκπεραίωσης των πρωινών εφημεριών αλλά και των γενικών εφημεριών της Κλινικής επιλέγεται και επαναπροσδιορίζεται σε τακτική περιοδική βάση από το Διευθυντή και τους εκάστοτε Υπεύθυνους Ειδικούς Καρδιολόγους.
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Κλινικής καταρτίζεται σε ετήσια βάση. Σε αυτό συμμετέχουν εκτός των οργανικά τοποθετημένων στην Κλινική Ιατρών και άλλοι Ιατροί (ή Επιστήμονες μη Ιατροί).
Η διενέργεια των ερευνητικών πρωτοκόλλων που αναλαμβάνει η Κλινική αποτελεί ευθύνη των υπεύθυνων για την έρευνα Ιατρών και του Διευθυντή.
Η ενημέρωση των συγγενών ή και των ιδίων των ασθενών γίνεται είτε από το Διευθυντή είτε από τους Επιμελητές στα γραφεία τους καθημερινά μετά τις 12.30.
Η παρουσία αντιπροσώπων φαρμακευτικών εταιρειών τόσο στους χώρους και τους θαλάμους του Τμήματος όσο και εντός της Μονάδας δεν είναι επιθυμητή. Η ενημέρωση των Ειδικών Καρδιολόγων για φαρμακευτικά σκευάσματα γίνεται, εφόσον αυτοί είναι διαθέσιμοι, από αντιπροσώπους των φαρμακευτικών εταιρειών κάθε Τρίτη και Πέμπτη 13.00-14.00 στο γραφείο τους εκτός των χώρων του Τμήματος. Η ενημέρωση των Ειδικευόμενων Ιατρών για φαρμακευτικά σκευάσματα γίνεται, εφόσον αυτοί είναι διαθέσιμοι, από αντιπροσώπους των φαρμακευτικών εταιρειών κάθε Τρίτη και Πέμπτη 13.30-14.00 στο γραφείο τους εντός του Τμήματος. Οι αντιπρόσωποι εισέρχονται ανά εταιρεία στο Τμήμα με σειρά και δεν αναμένουν στους χώρους του. Η ενημέρωση των προϊσταμένων τόσο του Τμήματος όσο και της Μονάδας από αντιπροσώπους των φαρμακευτικών εταιρειών γίνεται σύμφωνα με τις αναφερθείσες προϋποθέσεις και με ευθύνη αυτών.
Οι ώρες επισκεπτηρίου και οι συνθήκες που αυτό γίνεται καθορίζονται σε εξαμηνιαία και εποχιακή βάση από τις προϊστάμενες του Τμήματος και της Μονάδας σε συνεργασία με το Διευθυντή της Κλινικής και σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες της Διοίκησης του Νοσοκομείου.
Η παραμονή συγγενών των ασθενών στους χώρους του Τμήματος και της Μονάδας δε είναι επιθυμητή εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων και πάντα με τη σύμφωνη γνώμη των προϊστάμενων της Κλινικής.
Η Προϊσταμένη και οι Υπεύθυνες της Κλινικής παρευρίσκονται στις επισκέψεις του Διευθυντή.
Το πρόγραμμα αυτό υφίσταται αλλαγές ανάλογα με τις ανάγκες της Κλινικής και του Νοσοκομείου.

Ο Συντονιστής Διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής

Δρ Ψυρρόπουλος Ζ. Δημήτριος

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

A. ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
(α): Δικαιώματα και Υποχρεώσεις και
(β): Αξιολόγηση εκπαίδευσης των ειδικευόμενων ιατρών στην Καρδιολογία

Η Καρδιολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς» λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΣΥ.

α) Δικαιώματα και Υποχρεώσεις:

Οι ειδικευόμενοι ιατροί δικαιούνται και οφείλουν:

• Να τηρούν και να αξιοποιούν το καθημερινό ωράριο εργασίας τους (08:00-15:00) στην Κλινική και το ωράριο των εφημεριών που συμμετέχουν

• Να συμπεριφέρονται με βάση την ιατρική δεοντολογία προς τους ασθενείς

• Να καλλιεργούν σχέσεις «μη ανταγωνισμού» αλλά συναδελφικής συνεργασίας μεταξύ τους

• Να σέβονται και να συνεργάζονται, επιδιώκοντας την αμοιβαιότητα, αρμονικά και παραγωγικά με τους ειδικούς καρδιολόγους και το Διευθυντή της Κλινικής

• Να συνεργάζονται παραγωγικά με ειδικευόμενους άλλων Κλινικών

• Να συνεργάζονται αρμονικά με το νοσηλευτικό προσωπικό της Κλινικής

• Να ανοίγουν άμεσα και να τηρούν ενημερωμένο το ιστορικό του ασθενούς

• Να διαχειρίζονται τα παραπεμπτικά των ασθενών για εργαστηριακές εξετάσεις

• Να συμμετέχουν αφού προετοιμάσουν τους ασθενείς σε ειδικές εξετάσεις ή θεραπευτικές παρεμβάσεις

• Να συμμετέχουν ενεργά στις επισκέψεις των ειδικών καρδιολόγων και του Διευθυντή

• Να εκδίδουν θεραπευτικές αγωγές με τη σύμφωνη γνώμη του υπευθύνου του θαλάμου

• Να συμπληρώνουν το ενημερωτικό σημείωμα και την επίκριση στο φάκελο ασθενούς

• Να συμμετέχουν στη λειτουργία των Εξωτερικών Ιατρείων (τακτικών και επειγόντων) και των Εργαστηρίων

• Να απαιτούν από τους ειδικούς καρδιολόγους τη συμμετοχή τους σε ιατρικές πράξεις

• Να συμμετέχουν στο καταρτισμένο ετήσιο πρόγραμμα αξιολόγησης της προόδου τους στο αντικείμενο της Καρδιολογίας

• Να ενημερώνονται και να ενημερώνουν κατ’ ανάθεση για την επίκαιρη βιβλιογραφία

• Να συλλέγουν και να τηρούν ειδικό φάκελο με ενδιαφέροντα περιστατικά

• Να συμμετέχουν ενεργά στη διεξαγωγή κλινικών ερευνών και στη συγγραφή εργασιών

• Να συμμετέχουν ενεργά στις εκπαιδευτικές συγκεντρώσεις και τις άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις της Κλινικής

• Να βοηθούν τους επιμελητές και δασκάλους τους στην προετοιμασία και διεξαγωγή των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων

• Να μην υπογράφουν μόνοι τους θεραπευτικές αγωγές, οδηγίες, παραπεμπτικά εξετάσεων, ενημερωτικά σημειώματα, εξιτήρια κλπ. χωρίς τη συνυπογραφή ειδικού καρδιολόγου.

β) Αξιολόγηση επιπέδου εκπαίδευσης των ειδικευόμενων ιατρών στην Καρδιολογία

Έχοντας σαν στόχο την ασφαλή, αποτελεσματική, ομοιόμορφη, ποιοτική, σύγχρονη και αποδοτική εκπαίδευση των ειδικευόμενων ιατρών και με βάση τα αναφερόμενα στην (α) ενότητα καθιερώνεται η εσωτερική ετήσια αξιολόγηση τους από το Διευθυντή της Κλινικής στις εξής -8- κωδικοποιημένες παραμέτρους (επίπεδα 1-5):

1.1 Τήρηση και αξιοποίηση του ωραρίου εργασίας

2.1 Επίπεδο συμπεριφοράς προς τους ασθενείς

2.2 Συνεργασία και σεβασμός με το νοσηλευτικό προσωπικό της Κλινικής

2.3 Συνεργασία και σεβασμός με το διοικητικό προσωπικό ή άλλους εργαζόμενους στο Νοσοκομείο

3.1 Συνεργασία και σεβασμός με ιατρούς άλλων Κλινικών

3.2 Συνεργασία και σεβασμός προς τους άλλους ειδικευόμενους ιατρούς της Κλινικής

3.3 Συνεργασία και σεβασμός προς τους ειδικούς καρδιολόγους και το Διευθυντή της Κλινικής

4.1 Συμμετοχή στις καθημερινές δραστηριότητες της Κλινικής για τις οποίες ονομαστικά έχουν επιφορτιστεί

4.2 Συμμετοχή στις καθημερινές δραστηριότητες της Κλινικής πέραν αυτών που έχουν επιφορτιστεί

4.3 Συμμετοχή σε αριθμημένες πράξεις στα εργαστήρια της Κλινικής

4.4 Συμμετοχή σε αριθμημένες πράξεις σε όλα τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία της Κλινικής

4.5 Συμμετοχή σε ειδικές θεραπευτικές παρεμβάσεις

4.6 Συμμετοχή στις επισκέψεις των ειδικών καρδιολόγων και του Διευθυντή της Κλινικής

5.1 Συμμετοχή στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα της Κλινικής

5.2 Συμμετοχή στις επιστημονικές εκδηλώσεις που είτε διοργανώνει η Κλινική είτε μέλη της λαμβάνουν ενεργά μέρος

5.3 Συμμετοχή στην προετοιμασία και συγγραφή εργασιών

6.1 Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα άλλων Κλινικών ή επιστημονικών εταιρειών

6.2 Συμμετοχή σε συνέδρια ή άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις

6.3 Συμμετοχή σε μεταπτυχιακά προγράμματα

6.4 Διενέργεια διδακτορικής διατριβής

7.1 Συμμετοχή στο καταρτισμένο ετήσιο πρόγραμμα αξιολόγησης της προόδου στο αντικείμενο της Καρδιολογίας

7.2 Επίπεδο αξιολόγησης προόδου

8.1 Επίπεδο συμμετοχής στη διαμόρφωση θετικού και παραγωγικού κλίματος στους κόλπους της Καρδιολογικής Κλινικής.

Οι εσωτερικές ετήσιες αυτές κωδικοποιημένες αξιολογήσεις εισέρχονται στον ατομικό φάκελο του ειδικευόμενου ιατρού αφού πρώτα κοινοποιηθούν στο Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και στους ενδιαφερόμενους. Με βάση αυτές τις εσωτερικές ετήσιες αξιολογήσεις θα διαμορφώνεται κωδικοποιημένα για κάθε ειδικευόμενο ιατρό η τελική βεβαίωση εκπαίδευσης στην ειδικότητα της Καρδιολογίας για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις ειδικότητας.

Β. ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Η Καρδιολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς» λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΣΥ.

Οι υπεύθυνοι Ειδικοί Καρδιολόγοι των διάφορων τμημάτων της Καρδιολογικής Κλινικής (με βάση το καταρτισμένο από το Διευθυντή περιοδικό πρόγραμμα) φροντίζουν για την εύρυθμο λειτουργία τους και είναι υπόλογοι προς το Διευθυντή.

Είναι υπεύθυνοι:

α) για το περιεχόμενο των αντίστοιχων διδακτικών ενοτήτων προς τους ειδικευόμενους ιατρούς της κλινικής και την τήρησή του,

β) για τους ειδικούς καρδιολόγους που με αίτησή τους ζήτησαν από τη Διεύθυνση της Κλινικής και τα άλλα όργανα του Νοσοκομείου τη μετεκπαίδευσή τους στον αντίστοιχο τομέα,

γ) για την ομαλή λειτουργία των τακτικών εξωτερικών ιατρείων και των εργαστηρίων,

δ) για την ομαλή διεκπεραίωση των εφημεριών της Κλινικής (με βάση το μηνιαίο πρόγραμμα εφημεριών)

ε) για τη νοσηλεία των ασθενών στους θαλάμους της Κλινικής και τις τυχόν δραστηριότητες που απορρέουν από αυτή (π.χ. επισκέψεις, δραστηριότητες ειδικευόμενων ιατρών κλπ).

Συμμετέχουν ενεργά στις περιοδικές γενικές επισκέψεις όλων των στελεχών στους θαλάμους της Κλινικής

Είναι ενήμεροι για τις εξελίξεις των γνωστικών αντικειμένων τους και συμμετέχουν στις επιστημονικές συγκεντρώσεις της Κλινικής.

Γ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Η Καρδιολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς» λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΣΥ.

Ο Συντονιστής Διευθυντής είναι υπόλογος στη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς».

Έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία της Κλινικής και των τμημάτων της, τη χρήση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ’ αυτή, την απασχόληση και την παραμονή των εργαζομένων, των ασθενών και των επισκεπτών στους χώρους της, καθώς και για την προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων της Κλινικής από βλάβες και αφύσικη φθορά.

Συντονίζει τις δραστηριότητες της Κλινικής, μέσα στα πλαίσια της αποστολής της και καθορίζει την προτεραιότητα στην απασχόληση του προσωπικού και στη χρησιμοποίηση των διδακτικών, ερευνητικών και διαγνωστικών-θεραπευτικών μέσων, οργάνων και χώρων της Κλινικής.

Συντονίζει το μετεκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο της Κλινικής.

Είναι αρμόδιος για την κατάρτιση και υποβολή των περιοδικών προγραμμάτων λειτουργίας της Κλινικής, την κατάρτιση και υποβολή του προγράμματος εφημεριών, για την κατανομή των χώρων της Κλινικής και τη στελέχωσή της με το αναγκαίο προσωπικό, για τη διαχείριση των πόρων της (δωρεές, χορηγίες), την τήρηση των βιβλίων της Κλινικής και την υποβολή του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων της.

Υπογράφει κάθε έγγραφο προς και πέραν της Διοίκησης του Νοσοκομείου και υπογράφει ή συνυπογράφει κάθε έγγραφο που αφορά νοσηλευόμενους ή προς νοσηλεία ασθενείς.

Ελέγχει τα φύλλα νοσηλείας και τα ενημερωτικά σημειώματα των ασθενών τα οποία πρέπει να είναι σχολαστικά συμπληρωμένα από τους υπεύθυνους ιατρούς.

Είναι υπεύθυνος για την ετήσια αξιολόγηση των ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ.

Είναι υπεύθυνος για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και την αξιολόγηση των ειδικευόμενων ιατρών όπως επίσης και για τη σύνταξη της τελικής βεβαίωσης εκπαίδευσης τους στην Καρδιολογία.

Στο έργο του συνεπικουρείται από τους υπεύθυνους Ειδικούς ιατρούς των διαφόρων τμημάτων, οι οποίοι μεριμνούν για την απρόσκοπτη λειτουργία τους με βάση το καθοριζόμενο, από τον εσωτερικό κανονισμό της Κλινικής και το περιοδικό πρόγραμμα, πλαίσιο λειτουργίας τους και τις οδηγίες των οργάνων Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς».

 

© 2012 dps - Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ Ζ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ / Cardiologist Psirropoulos Dimitrios MD, PhD - ProCardia Medical Institute / An Integrated Cardio Metabolic and Ergometric Centre for Adults and Children

Υλοποιήθηκε από Webnode